Svenska pensionärsförbundets strategi 

Godkänd av styrelsen 27.9.2016

Höstmötet 24.11.2016

 

Vision:     Svenska pensionärsförbundet i Finland är ett växande livskraftigt förbund som är:

 • ett inflytelserikt förbund i Svensk-Finland
 • ett attraktivt förbund för finländska pensionärer på svenska
 • en trovärdig och uppskattad samarbetspart
 • ett förbund som betonar samhällsnyttan och behovet av förnyelse

 

Värden:    I verksamheten betonas bland annat följande värden

 • livskvalitet
 • gemenskap
 • trygghet
 • jämlikhet
 • delaktighet

 

 

I.    Verksamhetens huvudpunkter är:

 1. Trivsel och stimulans
 2. Intressebevakning
 3. Pensionärer som resurs

 

1. Trivsel och stimulans

Svenska pensionärsförbundet i Finland bjuder på gemensamma upplevelser och samvaro på svenska. Livskvalitet, delaktighet och gemenskap genomsyrar verksamheten.

 

Trivsel- och stimulansmål:

 • alla medlemsföreningar fungerar och är aktiva
 • ökad tillgänglighet till informationsteknologin
 • former för pensionärernas deltagande i samhällsdebatten
 • verksamhet som vänder sig till yngre pensionärer
 • uppsökande verksamhet som motverkar ensamhet och utanförskap

 

2. Intressebevakning

Förbundets intressebevakning fokuseras på ekonomi, social- och hälsovård samt omvärldskontakter. Utgångspunkten är att samhället behöver aktiva och motiverade pensionärer som bereds möjlighet att delta i samhällets beslutsorgan för att tillgodose behovet av vård, trygghet liksom begriplig information på svenska.

Ekonomiska mål:

 • pensionärernas ekonomiska grundtrygghet garanteras
 • rättvis beskattning av pensionärer och löntagare
 • skattestimulans till fortsatt förvärvsarbete för pensionärer

 

                 Mål för vård och omsorg:

 • alternativa, ekonomiskt överkomliga former för boende
 • garanterad lättillgänglig vård på svenska
 • förebyggande åtgärder för främjandet av de äldres hälsa

                Mål för omvärldskontakter:

 • pensionärerna är jämbördig part i förhandlingar om pensionerna
 • etablerad roll i samverkan med myndigheter och institutioner
 • pensionärernas åsikter beaktas i beredning och lagstiftning som berör pensionärer

 

3.  Pensionärer som resurs

Överföringen av kunskaper och erfarenheter mellan generationerna blir allt viktigare. Vi behöver utvecklade metoder för att tillvarata och fortsättningsvis använda pensionärernas kunskap och kompetens. Speciellt bör vi satsa på att tillvarata de nypensionerades kunskaper och kompetens.

 

Mål för pensionärsresursen:

 • etablerad kunskapsbank över aktiva medlemmars kompetens som kan göras tillgänglig för medlemsföreningar och andra
 • ordnad kontinuerlig skolning av funktionärer och förtroendevalda
 • generationsöverskridande verksamheter såsom Farfar i skolan utvecklas och breddas.

 

 1. Verksamhetens förutsättningar

 

 1. Aktiva yngre och äldre medlemmar
 2. Resultatinriktad organisation
 3. Motiverad personal
 4. Stabil ekonomi

 

 

 1. Aktiva yngre och äldre medlemmar

Medlemmarnas aktivitet är nödvändig för det samhälle vi lever i. Organisationen skapar möjligheterna för pensionärernas engagemang som är en del av deras välmående.

 

Aktiveringsmål

 • betoning av delaktighet i verksamheten
 • etablera former för påverkan och inflytande
 • former för hantering av ”åldersgaffeln” i medlemskåren för att nå yngre pensionärer

 

 

 1. Resultatinriktad organisation

Effektivitet och smidighet i organisationen skapar motivation. Förbundets ledning är innovativ och inspirerar aktiva personer att engagera sig i organisationen.

 

Organisationsmål:

 • fortsatt ökning av medlemskåren till 40 % av potentialen
 • tydlig rollfördelning inom SPF utifrån medlemsföreningarnas behov.
 • En positiv SPF-anda som genomsyrar hela organisationen

 

 

 1. Motiverad personal

En kunnig och motiverad personal är nödvändig för organisationen. Beredning, medlemsstöd och kommunikation är helt beroende av personalens kompetens. Ett gott arbetsklimat tryggar personalens motivation och välbefinnande.  

 

Personalmål:

 • förbundet har tillräcklig personal
 • en positiv SPF-anda kännetecknar hela personalen
 • personalen är motiverad och upplever att arbetet är meningsfullt
 • utvärderingen av personalens arbete är central för förbundets utvecklingsmöjligheter

 

 

                   4.  Stabil ekonomi

Förbundets ekonomi är i hög grad beroende av externa källor. Utmaningen är att finna nya verksamhetsformer som attraherar externa finansiärer samtidigt som den egna finansieringen av verksamheten måste öka.

 

Mål för ekonomin:

 • högre egen finansiering
 • ökning av insatserna från samarbetsparter och sponsorer

 

Tills sidans början »

ANNONSER