Godkända av vårmötet 21.4.2021

STADGAR för SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf

Namn, hemort, verksamhetsområde och språk

1 §
Föreningens namn är Svenska pensionärsförbundet rf, nedan kallad förbundet, dess hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela landet.

2 §
Förbundets språk är svenska.
 

Syfte och verksamhetsformer

3 §
Förbundet är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars övergripande uppgift är att

 • på alla nivåer i samhället representera pensionärerna, tillvarata deras rättigheter och stärka deras inflytande

 • verka för att pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i samhället

 • skapa ökande förutsättningar för pensionärernas gemenskap, trygghet och trivsel.

4 §
För att nå sina syften ska förbundet

 • på allt sätt bistå, leda och stödja verksamheten i de pensionärsföreningar som är förbundets medlemmar samt genom att främja kontakten mellan medlemsföreningar

 • påverka lagstiftarna i riks- och kommunalpolitiska frågor som berör den äldre befolkningen

 • samverka med landets övriga pensionärsorganisationer för bevakning och förbättrande av pensionärernas ekonomiska och sociala ställning samt för ökning av deras påverkningsmöjligheter i samhället

 • göra framställningar och ta initiativ samt ge utlåtanden

 • ordna möten, kurser, föredrag och föreläsningar

 • bedriva informations- och publikationsverksamhet

 • upprätthålla kontakter med nordiska och andra utländska pensionärsorganisationer samt delta i nordisk och annan internationell äldrepolitisk verksamhet.

Förbundet kan ta emot donationer och testamenten.
 

Medlemmar

5 §
Förbundet har 1) ordinarie medlemmar, 2) hedersmedlemmar och 3) understödjande medlemmar. Ordinarie medlem, nedan kallad medlemsförening, kan vara en registrerad pensionärsförening, en annan registrerad förening eller en sammanslutning. Till hedersmedlem kan förbundsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som verkat till förmån för förbundet. Som understödjande medlem kan ansluta sig ett registrerat samfund, en registrerad förening eller enskild person.

Ordinarie medlemmar och understödjande medlem bör ha ett syfte som motsvarar förbundets.

Ansökan om ordinarie eller understödjande medlemskap i förbundet ska riktas till och godkännas av styrelsen.
 

Utträde ur förbundet

6 §
En medlem har rätt att utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta hos förbundets styrelse eller dess ordförande eller genom att vid förbundets möte anmäla utträde för anteckning i protokollet.
 

Medlemsavgifter

7 §
Varje medlemsförening betalar en medlemsavgift, vars storlek är beroende av föreningens medlemsantal. Beloppet per medlem i föreningen fastställs av höstmötet. Höstmötet bestämmer också medlemsavgiften för understödjande medlemmar. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.
 

Regional verksamhet

8 §
Förbundets medlemsföreningar samverkar på regional nivå.

De regionala organens stadgar fastställs av förbundsstyrelsen. Regionorganisationerna kan inregistreras och blir därmed understödjande medlemmar i förbundet.
 

Förbundsmöte

9 §
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet.

Förbundet har två ordinarie förbundsmöten om året, vårmöte och höstmöte.
Förbundets vårmöte hålls inom tiden april–maj.
Förbundets höstmöte hålls inom tiden oktober–november.

Kallelse till förbundsmöte sänds till medlemsföreningarna per post eller per e-post senast trettio (30) dagar före mötet. Handlingar tillställs medlemsföreningarna per post eller per e-post senast femton (15) dagar före mötet. Meddelande om förbundsmötets tidpunkt ingår i ett nummer av förbundets medlemstidning som utkommer senast 30 dagar före mötet.

Styrelsen kan besluta att deltagande i förbundsmötet också kan ske på distans med hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

10 §
Vårmötet ska

 1. välja ordförande och sekreterare för mötet

 2. konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat

 3. utse två protokolljusterare

 4. välja två fullmaktsgranskare för att granska representanternas fullmakter och fastställa de representerade föreningarnas sammanlagda röstetal

 5. behandla styrelsens berättelser och bokslutet för föregående kalenderår samt ta del av revisorns utlåtande

 6. fastställa bokslutet samt behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och övriga redovisningsskyldiga

 7. behandla övriga ärenden.

Höstmötet ska

 1. välja ordförande och sekreterare för mötet

 2. konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat

 3. utse två protokolljusterare

 4. välja två fullmaktsgranskare för att granska representanternas fullmakter och fastställa de representerade föreningarnas röstetal

 5. välja ordförande i styrelsen, som kallas förbundsordförande, för följande kalenderår

 6. välja styrelsemedlemmar och deras personliga ersättare för de två följande kalenderåren i stället för dem som är i tur att avgå

 7. välja en revisor jämte en personlig ersättare för det följande kalenderåret. Revisorn samt dennes ersättare ska vara av centralhandelskammaren godkänd revisor.

 8. välja valberedning som består av ordförande och fyra medlemmar

 9. fastställa medlemsavgifternas storlek

 10. fastställa verksamhetsplan och budget för följande kalenderår

 11. behandla övriga ärenden.

11 §
Önskar en medlemsförening att något ärende ska tas upp på vårmötet, ska en skriftlig motion i frågan inlämnas till styrelsen senast den 28 februari. En motion till höstmötet ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 31 augusti.

Kungörelse om när vårmötet hålls ska införas i ett nummer av förbundets tidning som utkommer före 31 december. Kungörelse om när höstmötet hålls ska införas i ett nummer av förbundets tidning som utkommer före 31 maj.

12 §
Styrelsen kan vid behov sammankalla till extra förbundsmöte. Då minst tre medlemsföreningar eller minst en tiondel av medlemsföreningarnas sammanlagda medlemsantal så kräver, ska extra förbundsmöte sammankallas.

Anhållan om extra förbundsmöte ska ske skriftligen till styrelsen och i den ska nämnas det ärende man önskar ta upp till behandling på mötet. Styrelsen ska sammankalla till extra förbundsmöte senast trettio (30) dagar efter att anhållan inkommit.
Beträffande representation och omröstning på extra förbundsmöte gäller bestämmelserna för ordinarie förbundsmöten.

13 §
Till förbundsmötet har medlemsföreningar med

högst 100 medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad representant,
101–200 medlemmar två (2),
201–400 medlemmar tre (3),
401–600 fyra (4),
601–800 fem (5) och
medlemsföreningar med fler än 800 medlemmar har rätt att sända sex (6) befullmäktigade representanter.
Varje befullmäktigad representant har en röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall mötesordförandes röst.
Hedersmedlemmar har yttranderätt på förbundsmötet.

14 §
Valberedning

Förbundets höstmöte tillsätter valberedning bestående av ordförande jämte fyra medlemmar.
Valberedningen ger förslag till förbundsmöte i alla på förbundsmötet förekommande personval.
 

Styrelse

15 §

Förbundets verksamhet leds av en vid höstmötet vald styrelse, som består av en särskilt vald förbundsordförande som ordförande och tio (10) övriga ordinarie medlemmar. För var och en av de sistnämnda väljs en personlig ersättare. Mandattiden för förbundsordföranden är ett kalenderår. De övriga ordinarie styrelsemedlemmarna och deras ersättare utses för två kalenderår. Av styrelsens medlemmar är årligen fem (5) medlemmar jämte ersättare i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig en första vice ordförande och andra vice ordförande. Avgår någon styrelsemedlem under sin mandattid, kan ett ordinarie eller extra förbundsmöte förrätta kompletteringsval för den återstående mandatperioden.

Styrelsen åligger särskilt att

 1. leda förbundets verksamhet enligt dess stadgar och program

 2. verkställa höst- och vårmötets eller ett extra förbundsmötets beslut

 3. företräda förbundet utåt

 4. ansvara för skötseln av ekonomin

 5. anställa förbundets verksamhetsledare eller förbundsdirektör och övrig personal samt besluta om deras avlönande och eventuella entledigande

 6. tillsätta behövliga utskott och kommittéer samt fastställa behövliga reglementen och instruktioner,

 7. ta initiativ, som främjar förbundets syftemål.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för denne av första vice ordföranden eller då denne är förhindrad, av andra vice ordföranden. Kallelse till styrelsemöte ska postas eller sändas per e-post senast sju (7) dagar före mötet.

Deltagande i styrelsemöten kan också ske på distans med hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst halva antalet övriga medlemmar är närvarande. Vid omröstningen inom styrelsen har varje medlem en röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall ordförandens röst.

16 §
Styrelsen utser ett arbetsutskott, som består av förbundets ordförande samt fyra (4) medlemmar. Arbetsutskottets uppgifter fastställs av styrelsen.
 

Tecknande av förbundets namn

17 §
Förbundets namn tecknas av ordföranden eller någondera vice ordföranden tillsammans med verksamhetsledaren eller någon som styrelsen gett denna rätt. I löpande ekonomiska angelägenheter tecknas förbundets namn av en anställd person som styrelsen gett denna rätt.
 

Köp, försäljning eller inteckning av fast egendom

18 §
För köp, försäljning eller inteckning av fast egendom krävs beslut av förbundsmöte.
 

Räkenskapsperiod och revision

19 §
Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

20 §
Bokslutet och styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår ska senast den 31 mars föreläggas revisorn för granskning. Dessa ska lämna sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.
 

Ändring av stadgarna och upplösning av förbundet

21 §
Vårmötet kan med ¾ majoritet besluta om ändring av dessa stadgar.

Om en medlemsförening önskar lägga fram ett förslag till stadgeändring, ska förslaget lämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 januari. Styrelsen ska till vårmötet ge sitt utlåtande om eventuella förslag till stadgeändring.

22 §
Vårmötet kan besluta om upplösning av förbundet. För att beslutet ska vara giltigt krävs ¾ majoritet av alla angivna röster. Beslutet ska därefter underställas ett följande förbundsmöte som kan hållas tidigast trettio (30) dagar efter vårmötet. Vid det mötet kan beslutet godkännas med enkel röstmajoritet.

23 §
Om beslut fattas om upplösning av förbundet, ska dess tillgångar i enlighet med det som vårmötet beslutat överlåtas till användning för ett ändamål närmast möjligt motsvarar förbundets syften. 


Till sidans början >

ANNONSER