INHIBERAD Kallelse till vårmötet 2020

24 April 2020 kl. 12.00–16.00

På vårmötet behandlas följande ärenden enligt 10 § stadgarna:
Vårmötet ska
1.    Välja ordförande och sekreterare för mötet
2.    Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
3.     Utse två protokolljusterare
4.    Välja två fullmaktsgranskare för att granska 
    representanternas fullmakter och fastställa de
    representerade föreningarnas sammanlagda röstetal
5.    Behandla styrelsens berättelser och bokslutet för  föregående kalenderår samt ta del av revisorns utlåtande
6.    Fastställa bokslutet samt behandla frågan om beviljande
     av ansvarsfrihet för styrelse och övrig redovisningsskyldiga
7.    Behandla övriga ärenden.

Enligt 11 § förbundets stadgar ska en medlemsförening, om den önskar att något ärende ska tas upp på vårmötet, inlämna en skriftlig motion i frågan till styrelsen senast den 28 februari. 
Enligt förbundets stadgar har förbundets medlemsföreningar i enlighet med 13 § rätt att till förbundsmötet sända befullmäktigade representanter enligt följande: 
Medlemsföreningar med 
    • högst 100 medlemmar har rätt att sända en (1)                 befullmäktigad representant,
    • 101–200 medlemmar har rätt att sända två (2)                 befullmäktigade representanter,
    • 201–400 medlemmar har rätt att sända tre (3)                 befullmäktigade representanter,
    • 401–600 medlemmar har rätt att sända fyra (4)             befullmäktigade representanter,
    • 601–800 medlemmar har rätt att sända fem (5)             befullmäktigade representanter och 
    • medlemsföreningar med fler än 800 medlemmar har rätt             att sända sex (6) befullmäktigade representanter. 
Varje befullmäktigad representant har en röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall mötesordförandes röst. Hedersmedlemmar har yttranderätt på förbundsmötet. Antalet medlemmar fastställs per den 31 december 2019 och föreningens medlemsavgift betalas senast den 3 april 2020. 

Föreningarna meddelar namnen på de befullmäktigade representanterna samt övriga deltagare senast den 3 april 2020 till förbundets kansli i Helsingfors, tfn 040 5780415 eller per e-post kansliet@spfpension.fi 

Priset för vårmötet är 30 euro per deltagare. SPF fakturerar föreningarna efter mötet.

Enligt styrelsens beslut 12.12.2018/Ärende 9 kan styrelsen bevilja mindre föreningar med svag ekonomi befrielse från delegaternas deltagaravgift vid vår- och höstmöten. Anhållan med motiveringar bör sändas in senast 28.2.2020 till verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi eller per post till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.
Styrelsen


Plats
Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00550 Helsingfors

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER