Vårmöte

25 April 2019 kl. 12.00–18.00
På vårmötet behandlas följande ärenden enligt 10 §
stadgarna:
Vårmötet ska
1. Välja ordförande och sekreterare för mötet
2. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
3. Utse två protokolljusterare
4. Välja två fullmaktsgranskare för att granska
representanternas fullmakter och fastställa de
representerade föreningarnas sammanlagda röstetal
5. Behandla styrelsens berättelser och bokslutet för
föregående kalenderår samt ta del av revisorns utlåtande
6. Fastställa bokslutet samt behandla frågan om beviljande
av ansvarsfrihet för styrelse och övriga redovisningsskyldiga
7. Behandla övriga ärenden.
Enligt 11 § förbundets stadgar ska en medlemsförening,
om den önskar att något ärende ska tas upp på vårmötet,
inlämna en skriftlig motion i frågan till styrelsen senast den
28 februari.
Enligt förbundets stadgar har förbundets
medlemsföreningar i enlighet med 13 § rätt att till
förbundsmötet sända befullmäktigade representanter enligt
följande:
Medlemsföreningar med
– högst 100 medlemmar har rätt att sända en (1)
befullmäktigad representant,
– 101–200 medlemmar har rätt att sända två (2)
befullmäktigade representanter,
– 201–400 medlemmar har rätt att sända tre (3)
befullmäktigade representanter,
– 401–600 medlemmar har rätt att sända fyra (4)
befullmäktigade representanter,
– 601–800 medlemmar har rätt att sända fem (5)
befullmäktigade representanter och
– medlemsföreningar med fler än 800 medlemmar har rätt
att sända sex (6) befullmäktigade representanter.
Varje befullmäktigad representant har en röst. Om rösterna
faller lika avgör vid val lotten, i annat fall mötesordförandes
röst. Hedersmedlemmar har yttranderätt på förbundsmötet.
Antalet medlemmar fastställs per den 31 december 2018 och
föreningens medlemsavgift betalas senast den 4 april 2019.
Föreningarna meddelar namnen på de befullmäktigade
representanterna samt övriga deltagare senast den 4 april
2019 till förbundets kansli i Helsingfors, tfn 040-5780415
eller per e-post kansliet@spfpension.fi
Priset för vårmötet är 30 euro per deltagare. SPF fakturerar
föreningarna efter mötet.
Enligt styrelsens beslut 12.12.2018/Ärende 9 kan styrelsen
bevilja mindre föreningar med svag ekonomi befrielse från
delegaternas deltagaravgift vid vår- och höstmöten.
Beträffande vårmötet bör anhållan med motiveringar
sändas in senast 28.2.2019 till verksamhetsledaren,
berit.dahlin@spfpension.fi eller per post till Svenska
pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.

Plats
Restaurang Red & Green i Närpes.

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER